CreShare Copyright policy

CreShare copyright policy

CRESHARE COPYRIGHTS POLICY

 

We at Creshare recognize and respect intellectual property rights and are committed to fulfilling our moral and legal obligations with respect to our use of copyright-protected works. It is part of our policy to respond to any notice that content posted on or linked in our Application infringes the copyrights of others in accordance with the Dutch Copyrights Act (Auteurswet). 

Claims of copyright infringement shall be investigated and appropriate actions shall be taken, including but not limited to removal of infringing content and termination of user access, if applicable. 

 

The followings are the procedures for notifying us of a copyright complaint and further legal actions:

 

Notifying Creshare of a copyright complaint

If you are a copyright owner, or are authorized to act on behalf of one, or authorized to act under any exclusive right under copyright, please report alleged copyright infringements taking place on or through the Mobile Application by completing the following Notice of Alleged Infringement and delivering it to our Legal Department with details as the following:

 

Creshare Legal Department

Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

legal@creshare.online

+3122202780

 

Such Notice should include: 

1. A physical or electronic signature of the copyright owner or an authorized personnel to act on behalf of the copyright owner. For an authorized personnel who acts on behalf of the copyright owner it would be required also to include power of attorney that mandated you for carrying out such Notice.

2. Identifying the copyrighted work that you claim has been infringed, or – if multiple copyrighted works are covered by this Notice – you may provide a representative list of the copyrighted works that you claim have been infringed.

3. Identifying the material that you claim is infringing (or to be the subject of infringing activity) and that is to be removed or access to which is to be disabled, and information reasonably sufficient to permit us to locate the material, including at a minimum, if applicable, the screenshots on the Mobile Application where such material may be found.

4. Provide your mailing address, telephone number, and, if available, email address for us to contact you.

5. Include both of the following statements in the body of the Notice:

a. “I hereby state that I have a good faith belief that the disputed use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law.”

b. “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner, or authorized to act on behalf of the owner, of the copyright or of an exclusive right under the copyright that is allegedly infringed.”

6. Provide your full legal name and your electronic or physical signature.

Upon receipt of the Notice as described below, Creshare will take whatever action, in its sole discretion, as it deems appropriate, including removal of the challenged material from the Mobile Application. 

 

Further Legal Actions

If after careful investigation and in its sole discretions, Creshare finds such allegation is unfounded Creshare may contact you to inform its non-action. Upon such reply you may take further legal actions as deemed necessary and according to Dutch Copyrights Act. 

 

 

Wij bij Creshare erkennen en respecteren intellectuele eigendomsrechten en zijn toegewijd aan het nakomen van onze morele en wettelijke verplichtingen met betrekking tot ons gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken. Het is onderdeel van ons beleid om te reageren op elke melding dat inhoud die is geplaatst op of gelinkt in onze Applicatie inbreuk maakt op de auteursrechten van anderen in overeenstemming met de Nederlandse Auteurswet. 

Claims van inbreuk op het auteursrecht zullen worden onderzocht en passende maatregelen zullen worden genomen, inclusief maar niet beperkt tot het verwijderen van inbreukmakende inhoud en beëindiging van de gebruikerstoegang, indien van toepassing. 

Hieronder volgen de procedures om ons op de hoogte te stellen van een auteursrechtklacht en verdere juridische stappen:

Creshare op de hoogte stellen van een auteursrechtklacht

Als u een auteursrechteigenaar bent, of gemachtigd bent om namens iemand op te treden, of gemachtigd bent om te handelen onder enig exclusief recht onder auteursrecht, meld dan vermeende inbreuken op het auteursrecht die plaatsvinden op of via de mobiele applicatie door de volgende kennisgeving van vermeende inbreuk in te vullen en bezorg het aan onze juridische afdeling met de volgende details:

Juridische afdeling van Creshare

Frank Daamenstraat 4, 7071 AW Ulft

legal@creshare.online

+3122202780

Een dergelijke kennisgeving moet het volgende bevatten: 

1. Een fysieke of elektronische handtekening van de eigenaar van het auteursrecht of geautoriseerd personeel om namens de eigenaar van het auteursrecht op te treden. Voor geautoriseerd personeel dat optreedt namens de eigenaar van het auteursrecht, zou het ook vereist zijn om een ​​volmacht op te nemen die u machtigt om een ​​dergelijke kennisgeving uit te voeren.

2. Het identificeren van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan u beweert dat het is geschonden, of – als meerdere auteursrechtelijk beschermde werken onder deze kennisgeving vallen – kunt u een representatieve lijst verstrekken van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan u beweert dat er inbreuk is gemaakt.

3. Identificatie van het materiaal waarvan u beweert dat het inbreuk maakt (of het onderwerp is van inbreukmakende activiteiten) en dat moet worden verwijderd of waarvan de toegang moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om ons in staat te stellen het materiaal te lokaliseren, inclusief op een minimaal, indien van toepassing, de screenshots op de Mobiele Applicatie waar dergelijk materiaal kan worden gevonden.

4. Geef uw postadres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, e-mailadres op zodat wij contact met u kunnen opnemen.

5. Neem beide van de volgende verklaringen op in de hoofdtekst van de kennisgeving:

A. “Hierbij verklaar ik dat ik te goeder trouw van mening ben dat het betwiste gebruik van het auteursrechtelijk beschermde materiaal niet is geautoriseerd door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet.”

B. “Hierbij verklaar ik dat de informatie in deze Verklaring nauwkeurig is en, op straffe van meineed, dat ik de eigenaar ben van, of gemachtigd ben om namens de eigenaar op te treden, van het auteursrecht of van een exclusief recht onder het auteursrecht waarop vermeend inbreuk wordt gemaakt .”

6. Geef uw volledige wettelijke naam en uw elektronische of fysieke handtekening op.

Na ontvangst van de Kennisgeving zoals hieronder beschreven, zal Creshare naar eigen goeddunken elke actie ondernemen die zij passend acht, inclusief het verwijderen van het aangevochten materiaal van de Mobiele Applicatie. 

Verdere juridische stappen

Indien Creshare na zorgvuldig onderzoek en naar eigen goeddunken van mening is dat een dergelijke bewering ongegrond is, kan Creshare contact met u opnemen om te informeren dat er geen actie wordt ondernomen. Na een dergelijk antwoord kunt u verdere juridische stappen ondernemen als dit nodig wordt geacht en in overeenstemming met de Nederlandse Auteurswet.